O projekcie

Projekt Akademia Aktywności w gminie Kcynia – razem możemy więcej to dofinansowane ze środków Unii Europejskiej działania, polegające na organizacji i przeprowadzeniu aktywności zmierzających do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy Kcynia wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Celem projektu jest aktywizacja, budowanie aktywnych postaw mieszkańców obszaru objętego LSR – gminy Kcynia – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie działającej na terenie gminy Akademii Aktywności. Jej zadaniem jest ponadto wspieranie uczestników projektu w przezwyciężaniu bierności społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób na co dzień żyjących w środowisku narażonym na różnego rodzaju wykluczenia. Akademia będzie funkcjonowała od lipca do grudnia 2020 roku. Dokładne dni i godziny pracy Akademii zostaną podane do publicznej wiadomości po dokonaniu szczegółowych ustaleń w zakresie dostępności sal na potrzeby funkcjonowania Akademii.

W ramach Akademii zostało przewidzianych kilka typów zajęć dla jej uczestników. Są to w szczególności:

  • wsparcie psychologiczne, opierające się na zajęciach grupowych oraz indywidualnych (szerzej o wsparciu psychologicznym można przeczytać TUTAJ),
  • rozwój zainteresowań (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ),
  • wsparcie prozdrowotne (szerzej o oferowanych zajęciach można przeczytać TUTAJ),
  • wyjazdy edukacyjno-integracyjne (szerzej o wyjazdach można przeczytać TUTAJ).


By poznać szczegóły rekrutacji do projektu, kliknij TUTAJ.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia chęci udziału w projekcie.
Uczestnictwo w Akademii jest całkowicie bezpłatne.

Realizacja projektu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowity budżet projektu: 51 637,00 zł,
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego: 48 519,00 zł, co stanowi 93,96% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem,
Wkład własny beneficjenta: 3 118,00 zł, co stanowi 6,04% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.