Rekrutacja

Kołaczkowo, 10.06.2020 roku

Rekrutacja do projektu będzie odbywała się na terenie gminy Kcynia. By przystąpić do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, złożyć go w biurze projektu lub za pomocą poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do biura) – patrz zakładka KONTAKT i przejść proces rekrutacji, który opisany został poniżej. Formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce DOKUMENTY. Osobom, które nie mają możliwości dostarczyć formularza zgłoszeniowego w wyżej wymieniony sposób, Grantobiorca zaoferuje wsparcie w dostarczeniu formularza (np. poprzez osobiste dotarcie do zainteresowanego, pomoc w wypełnieniu formularza i osobiste dostarczenie formularza do biura projektu).

Rekrutacja będzie trwała miesiąc (do 10 lipca 2020). Jeśli w tym czasie nie uda się wyłonić kompletu uczestników, odbędzie się rekrutacja uzupełniająca, dzięki której obsadzone zostaną wolne miejsca w projekcie.

Kryteria rekrutacyjne zostały opisane poniżej.

Kryteria dostępowe/obligatoryjneKryterium:


Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:


zamieszkiwanie uczestnika na obszarze gminy Kcynia


oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


spełnianie kryteriów przynależności do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)


oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) o przynależności do grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w przypadku niepełnosprawności wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności


złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych przez uczestnika lub podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego (i w innych uzasadnionych przypadkach)


formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami


nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do roku 2023


oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


Kryteria dostępowe będą mierzone wg zasady: SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA, a warunkiem kwalifikowalności uczestnika do projektu będzie spełnienie wszystkich kryteriów dostępowych. Jednocześnie o udziale w projekcie będzie decydowała ilość zdobytych w trakcie rekrutacji punktów (kryteria punktowe opisane zostały poniżej), a w przypadku uzyskania przez potencjalnych uczestników tej samej ilości punktów, kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby wyłonione w trakcie rekrutacji podstawowej, a w przypadku nie skompletowania oczekiwanej liczby uczestników, również kandydaci wyłonieni w rekrutacji uzupełniającej.


Kryteria punktowaneKryterium:


Dokument potwierdzający spełnienie kryterium:


wiek uczestnika równy lub wyższy od 65 lat oraz zamieszkiwanie na terenie wiejskim gminy Kcynia – 2 punkty


formularz zgłoszeniowy (PESEL) oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


wiek uczestnika równy lub wyższy od 65 lat oraz zamieszkiwanie na obszarze miasta Kcynia – 1 punkt


formularz zgłoszeniowy (PESEL) oraz oświadczenie o zamieszkiwaniu z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą


wiek uczestnika poniżej 65 lat – 0 punktów


formularz zgłoszeniowy


W przypadku niemożliwości wyłonienia uczestników z powodu zbyt dużej liczby zgłoszeń lub równej ilości punktów, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń (osobno rekrutacja podstawowa i rekrutacja uzupełniająca). Płeć i niepełnosprawność uczestników nie mają znaczenia, gdyż Grantobiorca zapewnia dostęp i wsparcie, jeśli w projekcie pojawią się osoby niepełnosprawne, a sam projekt w swoich podstawach jest skierowany do osób obu płci. Warunkiem zakwalifikowania jest:

  • spełnienie przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, potwierdzonych odpowiednim dokumentem urzędowym lub zaświadczeniem lub oświadczeniem (źródła weryfikacji opisane wyżej),
  • uzyskanie danych o osobie fizycznej, m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itp.

  • Dane uczestników projektu będą gromadzone na formularzu zgłoszeniowym, wypełnianym przez kandydatów na etapie zgłaszania chęci udziału w projekcie oraz innych dokumentach rekrutacyjnych. Proces rekrutacji będzie prowadzony zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji. Grantobiorca zapewni dostęp do rekrutacji dla osób niepełnosprawnych (i ich asystentów), dla których zaplanuje się dodatkowe udogodnienia niwelujące bariery dostępu do spotkań informacyjnych.

    W przypadku, gdy osoba rekrutowana będzie uczestniczyła w innym projekcie EFS dofinansowanym ze środków LSR Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, zostanie uznana w niniejszym projekcie za uczestnika niekwalifikowanego, bez względu na fakt spełnienia innych kryteriów dostępu czy punktowanych.