Dokumenty

Poniżej zamieszczamy podstawowe dokumenty, wymagane w procesie rekrutacji do projektu. By skutecznie wziąć udział w rekrutacji do projektu należy także przedłożyć komplet dokumentów, potwierdzający spełnienie kryteriów dostępu oraz kryteriów punktowanych. Szczegółowy opis warunków, jakie powinien spełnić wnioskodawca oraz opis źródła badania spełnienia tych warunków (dokumentów, jakie należy przedłożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym) znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Dokumenty zgłoszeniowe można pobrać i wypełnić także w biurze projektu w godzinach jego pracy. Szczegóły pracy biura znajdują się w zakładce KONTAKT

Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy – POBIERZ

Oświadczenie uczestnika projektu w sprawie przetwarzania danych osobowych – POBIERZ

Wzór umowy z uczestnikiem – POBIERZ

Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kcynia – POBIERZ

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej (osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem) – POBIERZ